Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rekrutacja - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Pracuj dalej!

Nabór do projektu prowadzony jest w formie otwartej i ciągłej, a uczestnicy przyjmowani będą na bieżąco, o ile spełnią kryteria rekrutacji (tj. miejsce zamieszkania, status na rynku pracy, itd). W przypadku nadmiaru chętnych, pierwszeństwo będą miały osoby z niepełnosprawnością, następnie kobiety, osoby z niskimi kwalifikacjami, a ostatecznie rozstrzygać będzie wiek (preferencja dla osób starszych).

Aby wziąć udział w projekcie należy uzupełnić /formularz rekrutacyjny/ i przekazać go wraz z dokumentami potwierdzającymi status na rynku pracy do najbliższego Centrum Edukacji, w którym zostanie podpisana umowa uczestnictwa oraz Klauzula informacyjna dla osoby, której dane są przetwarzane w ramach realizacji Projektu. W przypadku osób z niepełnosprawnością należy również dostarczyć kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty potwierdzające status na rynku pracy:

 • w przypadku osoby, która utraciła zatrudnienie:
  • kopia świadectwa pracy (z którego będzie wynikać że zwolnienie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracownika)
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub potwierdzenie wygenerowane z Platformy Usług Elektronicznych ZUS w przypadku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy informujące o tym, że uczestnik nie podlega zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń z tytułu zatrudnienia.
   LUB
   zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej w dniu jego wydania, w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne w urzędzie pracy;
 • w przypadku osób zagrożonych zwolnieniem:
  • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające, że pracownik zagrożony zwolnieniem jest zatrudniony u pracodawcy na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego ,
  • raport PUP lub inny dokument stanowiący o tym, że pracodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
   LUB
   zaświadczenie od pracodawcy – który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.
 • w przypadku osób przewidzianych do zwolnienia:
  • kopia wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego wskazującego na to, że wypowiedzenie następuje z przyczyn pracodawcy
   LUB
   Pisemna informacja od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, wraz z Zaświadczeniem od pracodawcy, iż osoba przewidziana do zwolnienia jest zatrudniona u pracodawcy na podstawie umowy o pracę lub w ramach stosunku służbowego.

Jeśli w żadnym z powyższych dokumentów nie wskazano Twojego miejsca zamieszkania musisz przygotować lub pozyskać dokument wskazujący na to miejsce. Może to być inny dokument z ZUS, Urzędu Skarbowego, Zaświadczenie od pracodawcy, Rachunek za media (np. prąd, gaz, wodę, czynsz) wystawiony na Twoje nazwisko, zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające że mieszkasz pod danym adresem. Zwróć uwagę, na to że nie chodzi tu o miejsce zameldowania.

Ważne: Zaświadczenia potwierdzające status, tj.: z Powiatowego Urzędu Pracy, z ZUS i od pracodawcy, oraz dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania uznaje się za ważne przez 30 dni od dnia wystawienia.

Kompletną i szczegółową informację na temat rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie znajdą Państwo w /Regulaminie/.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług