Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Dla kogo - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Pracuj dalej!

Projekt adresowany jest do grupy 152 osób – mieszkańców subregionu olsztyńskiego, tj. miasta Olsztyn, a także powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego i szczycieńskiego, którzy doświadczają problemów wskutek zmian restrukturyzacyjnych swoich pracodawców, tzn. spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • zostali zwolnieni ze /stosunku pracy lub stosunku służbowego/ z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, tj. dniem rozpoczęcia wsparcia doradczego w projekcie,
  • są przewidziani do zwolnienia, tzn. znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub zostali poinformowani przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.
  • są zagrożeni zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, tzn. są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego u pracodawcy, który – w okresie 12 miesięcy poprzedzających ich przystąpienie do projektu – dokonał:

ORAZ osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi.

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług