Facebook: Czcionka: Kontrast:

Rozpocznij działanie!

Rozpocznij działanie!

Rozpocznij działanie!

Projekt „Rozpocznij działanie!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 10.5. – Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe.

 

Cel projektu: Przedłużenie aktywności zawodowej co najmniej 173 spośród 288 osób (115 kobiet i 173 mężczyzn) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia i zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładów pracy, zamieszkujących subregion elbląski, objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym i dotacyjnym do XII.2022 r. dzięki niwelowaniu skutków negatywnych zmian gospodarczych poprzez działania outplacementowe.

Planowany efekt projektu: Podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia (z uwzględnieniem samozatrudnienia) przez 173 uczestników projektu.

Okres realizacji projektu:  01.03.2018 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 5.039.977,95 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 4.283.981,25 zł

O projekcie

Projekt „Rozpocznij działanie!” skierowany jest do osób zwolnionych bądź zagrożonych zwolnieniem i ma na celu zwiększenie ich szans na powrót do aktywności zawodowej.

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz działań zmierzających do złagodzenia procesu zwolnień w przedsiębiorstwach oraz prowadzących do szybkiego powrotu osób niedawno zwolnionych na rynek pracy lub podjęcie samozatrudnienia, m.in.:

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie
 • 3-miesięczne staże zawodowe
 • studia podyplomowe
 • pośrednictwo pracy
 • dotacje na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Projekt podzielony jest na dwie ścieżki wsparcia:

szkoleniową, w ramach której można uzyskać wsparcie w postaci:

 • doradztwa zawodowego
 • szkoleń przygotowujących do pracy w określonym zawodzie
 • 3-miesięcznych staży zawodowych
 • studiów podyplomowych

dotacyjną, w ramach której można uzyskać wsparcie w postaci:

 • specjalistycznego doradztwa biznesowego
 • jednorazowej dotacji inwestycyjnej do wysokości 25 tyś. zł
 • pomostowego wsparcia finansowego do wysokości 2 tyś. zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy

Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2018 r. do 31.12.2022 r.

Dla kogo?

Projekt „Rozpocznij działanie!” skierowany jest do:

 • dorosłych mieszkańców terenu powiatów: braniewskiego, działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego, ostródzkiego lub m. Elbląg;
 • zainteresowanych udziałem w projekcie z własnej inicjatywy
 • zaliczających się do jednej z poniższych kategorii:
  • osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
  • osoba przewidziana do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy cywilno-prawnej lub która została poinformowana pisemnie przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego lub umowy cywilno-prawnej (dotyczy umów terminowych) z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • osoba zagrożona zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych)

Dodatkowym warunkiem stawianym Kandydatom na uczestników ścieżki dotacyjnej jest przynależność do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnością
 • kobieta
 • pracownik o niskich kwalifikacjach
 • osoba w wieku 50+ lub 30-

Dlaczego warto?

Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnictwo w projekcie „Rozpocznij działanie” daje szanse na:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy;
 • aktywne uczestnictwo w rynku pracy, w tym dzięki usłudze pośrednictwa pracy;
 • podniesienie samooceny i wiary we własne kompetencje;
 • rozpoczęcie i utrzymanie własnej działalności gospodarczej

Wstąp na ścieżkę szkoleniową

Wstąp na ścieżkę dotacyjną

Biuro Realizatora Projektu

14-200 Iława  ul. Grunwaldzka 13

tel. 89 648 41 81

tel. 89 648 89 10

ilawa@wmzdz.pl

Zobacz również

 • Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

  Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

  [УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ]Запрошуємо Вас прийняти участь в грантовому проекі «Розуміти більше  та жити краще». Projekt grantowy „Rozumieć więcej i żyć lepiej” jest realizowany od  XI.2022 do IV.2023 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla …

 • Bony na cyfryzację

  Bony na cyfryzację

  Pandemia covid-19 uświadomiła nam wszystkim szereg problemów, ale i nowych możliwości, które łączą się z szerokorozumianą telepracą oraz telenauczaniem (e-learningiem). Aby lepiej przygotować się do tych wyzwań, skorzystaliśmy z dofinansowania unijnego i rozpoczęliśmy realizację projektu …

 • Współfinansowanie opieki

  Współfinansowanie opieki

  Oferujemy wsparcie finansowe na zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3. Szczegółowe informacje i aktualności na podstronie: dziecko.wmzdz.pl


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo