Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Czego oczekujemy - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Pracuj nadal!

 • Jeśli spełniasz kryteria dostępu opisane w sekcji Dla kogo i chcesz wziąć udział w projekcie to musisz:
 • W trakcie uczestnictwa w projekcie chcemy abyś:
  • aktywnie uczestniczył w przewidzianych dla Ciebie formach wsparcia, w tym wykorzystał wszystkie godziny doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
  • w ramach stażu maksymalnie wykorzystał 6 miesięczny okres stażu, który jedynie w wyjątkowych przypadkach może ulec skróceniu do minimalnej długości 3 miesięcy, regularnie potwierdzając swój udział w stażu na liście obecności,
  • w przypadku wsparcia w formie dodatku relokacyjnego – przedstawił dokument potwierdzający zatrudnienie w odległości co najmniej 50 km od miejsca zamieszkania, lub zarejestrował działalność w lokalizacji oddalonej od miejsca zamieszkania o taką odległość. Będziesz zobowiązany do utrzymania zatrudnienia przez okres co najmniej 6 miesięcy, a w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, musisz ją utrzymać przez co najmniej 12 miesięcy. Po zakończeniu tego okresu będziesz zobowiązany do przedstawienia na to dowodu w postaci zaświadczenia od pracodawcy lub wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Po zakończeniu ostatniej formy wsparcia w projekcie będziesz zobowiązany do przekazania w terminie 4 tygodni informacji o Twojej sytuacji na rynku pracy; jeśli po zakończeniu udziału w projekcie będziesz osoba pracującą, musisz dostarczyć także dokument potwierdzający podjęcie albo utrzymanie zatrudnienia lub też dowód na podjęcie samozatrudnienia – może to być np.: zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy, kopia nowej umowy zatrudnieniowej zawartej po zakończeniu udziału w projekcie lub stosownego aneksu, wyciąg z CEIDG.

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług