Facebook: Czcionka: Kontrast:

Żyj zawodowo!

Żyj zawodowo!

Centrum Edukacji w Olsztynie

Projekt „Żyj zawodowo!” realizowany przez Centrum Edukacji w Olsztynie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.
Okres realizacji projektu: 01.02.2019-31.01.2020. Wartość projektu wynosi 320 120,36 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 272 102,29 zł.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie do I.2020 roku szans zatrudnienia (nowego lub lepszego) 30 mieszkańców powiatu olsztyńskiego i m.Olsztyn w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem niepełnosprawnych) poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

PLANOWANE EFEKTY
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 7 osób
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – bezrobotni, w tym długotrwale bezrobotni – 7 osób
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 5 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 10 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – bezrobotni w tym długotrwale bezrobotni – 10 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 6 osób
 • wskaźnik efektywności zawodowej – na poziomie 30%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – na poziomie 42%
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych os. nienależących do nast. grup: imigranci, reemigranci, os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) – na poziomie 52%
DLA KOGO?

Osoby zamieszkujące powiat olsztyński i m.Olsztyn, w wieku powyżej 30 lat, w tym:

 • osoby pozostające bez pracy (bezrobotni niezarejestrowani w PUP)
 • osoby pracujące, ale znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:
  • ubodzy pracujący (zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub zamieszkujący w gospodarstwie domowym, w którym dochody na osobę nie przekraczają progu interwencji socjalnej),
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki w poprzednim miesiącu nie przekroczyły minimalnego wynagrodzenia

W projekcie przewidziano ogółem 30 miejsc.

CO OFERUJEMY

Uczestnikom zapewniamy kompleksowe, bezpłatne wsparcie, dopasowane do ich indywidualnych potrzeb:

– doradztwo zawodowe – w tym indywidualne poradnictwo oraz tworzenie Indywidualnego Planu Działania przez profesjonalnego doradcę zawodowego;

– szkolenia zawodowe – kurs przygotowujący do pracy w określonym zawodzie dającym gwarancję zatrudnienia; pokrywamy pełne koszty kursu, w tym materiały szkoleniowe, badania lekarskie i odzież ochronną, a także zapewniamy wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe;

staże zawodowe  – praktyka na potencjalnym stanowisku pracy.

– pośrednictwo pracy – wszechstronna pomoc w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia.

REKRUTACJA

Nabór do projektu prowadzony jest na bieżąco, w trybie ciągłym, od lutego 2019 do sierpnia 2019 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc).

Szczegóły i zapisy w

CENTRUM EDUKACJI ZDZ w OLSZTYNIE
10-548 Olsztyn,  ul. Mickiewicza 5

tel. 89 527 77 69

olsztyn@wmzdz.pl

DLACZEGO WARTO?

Zapewniamy:

 1. profesjonalną kadrę wykładowców i trenerów;
 2. dogodne terminy szkoleń;
 3. wysokiej jakości materiały szkoleniowe;
 4. wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu;
 5. wsparcie finansowe w postaci stypendiów szkoleniowych;
 6. opiekę doradcy zawodowego;
 7. szansę na trwałe zatrudnienie.

HARMONOGRAMY USŁUG SZKOLENIOWYCH

Zobacz również

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia!

Od szkolenia do zatrudnienia! Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia!” realizowany od  01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Poddziałanie 1.2.1 Wartość projektu …

„Szkoła branżowa plus 8”

„Szkoła branżowa plus 8”

Projekt „ Szkoła branżowa plus 8” realizowany od  01.09.2019 do 15.12.2020 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 193 686,47 zł. Kwota dofinansowania: 174 317,82 zł.  …

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Elektroniczna Integracja Organizacji WM-ZDZ w Olsztynie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.4.3.  Cel projektu: Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania procesami instytucji oraz innowacji organizacyjnych w obszarze : …

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj Zawodowo 6 (Ostróda)

Żyj zawodowo 6 Projekt „Żyj zawodowo 6” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Wartość projektu: 431 325,80 zł, w tym wkład Funduszy …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo