Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik technologii drewna - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik technologii drewna

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik technologii drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie, przebieg, kierowanie i nadzorowanie procesu technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego. Technik steruje procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych, suszeniem tarcicy. Organizuje i kontroluje prace związane z hydrotermiczną i plastyczną obróbką drewna i tworzyw drzewnych. Przeprowadza klasyfikację jakościową i wymiarową surowca drzewnego oraz właściwy jego dobór do założonych celów produkcyjnych. Wykonuje też rysunki techniczne i schematy technologiczne, tworzy plany zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:

 • planowania procesów technologicznych
 • monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

Kwalifikacja zawodowa

 • DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: język polski, język angielski, matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe: bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy stolarstwa, język obcy zawodowy, planowanie procesów technologicznych przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, monitorowanie przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopodobnych, praktyka zawodowa.

Kariera

Technik technologii drewna znajduje zatrudnienie w małych, średnich i dużych zakładach branży drzewnej, głównie w fabrykach mebli stolarskich, w przedsiębiorstwach produkujących tworzywa drzewne, w tartakach, zakładach produkujących stolarkę budowlaną, architekturę ogrodową, opakowania z drewna i tworzyw drzewnych, galanterię drzewną, pracowniach konserwacji zabytków i we własnym warsztacie. Zatrudnienie mogą znaleźć na lokalnym, regionalnych rynku pracy jak również w krajach UE.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 3 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Branżowej Szkole II stopnia w Nidzicy realizowane są praktyki zawodowe u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Semestr Czas trwania praktyki
III 4 tygodnie (140 h)

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług