Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik mechanik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik mechanik

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Różnorodność maszyn, specyfika procesów technologicznych, organizacyjnych i duża rozmaitość zadań zawodowych nakłada na technika mechanika wymóg dysponowania kwalifikacjami o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwi szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Kwalifikacja zawodowa

 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń (kwalifikacja: MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń), operator obrabiarek skrawających (kwalifikacja: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających), ślusarz (kwalifikacja: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu, podstawy procesów produkcyjnych, organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń, nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik mechanik znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w: sferze produkcyjnej i usługowej, na stanowiskach średniego nadzoru technicznego, na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, na stanowiskach związanych z montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w szkole branżowej II stopnia
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 3 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Branżowej Szkole II stopnia w Nidzicy realizowane są praktyki zawodowe u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Semestr Czas trwania praktyki
III 4 tygodnie (140 h)

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom tytułu technika. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług