Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych należy do zawodów bardzo poszukiwanych na lokalnym (i nie tylko) rynku pracy. Kształcąca się młodzież w tym zawodzie zajmuje się zadaniami związanymi z eksploatacją i naprawą pojazdów, środków transportowych, maszyn i urządzeń rolniczych. W przypadku zakładu naprawczego zadania zawodowe dotyczą także demontażu i montażu pojazdów i maszyn oraz urządzeń, ich rozruchu, regulacji oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych
 • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych

Kwalifikacja zawodowa

 • ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy rolnictwa w technice rolniczej, dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin, podstawy techniki rolniczej, użytkowanie pojazdów stosowanych w rolnictwie, użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, obsługa techniczna i naprawa pojazdów stosowanych w rolnictwie, obsługa techniczna i naprawa maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, fabrykach maszyn rolniczych, zakładach przy montażu urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych, warsztatach naprawczych urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych, firmach handlowych oferujących sprzęt i pojazdy rolnicze, jako przedstawiciel handlowy producentów lub firm sprzedających sprzęt rolniczy, serwisach naprawczych sprzętu rolniczego lub mogą samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.02. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po potwierdzeniu kwalifikacji ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni w tygodniu
Drugi 3 dni w tygodniu
Trzeci 3 dni w tygodniu

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 483,62 zł netto miesięczne
 • Klasa II – 544.07 zł netto miesięczne
 • Klasa III – 604,53 zł netto miesięczne

Egzamin zawodowy

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług