Facebook: Czcionka: Kontrast:

Wróć do działania

Wróć do działania

WRÓĆ DO DZIAŁANIA

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.5.

 Cel projektu: Utrzymanie aktywności zawodowej w formie pozostania w zatrudnieniu lub powrotu do niego albo podjęcia samozatrudnienia przez min. 60% z grupy 326 (180 kobiet i 146 mężczyzn) mieszkańców subregionu olsztyńskiego objętych procesami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwach (z uwzględnieniem niepełnosprawnych) poprzez kompleksowe wsparcie (doradcze, szkoleniowe, finansowe, staże, pośrednictwo pracy) do grudnia 2022 roku.

 Planowany efekt projektu: Podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia (z uwzględnieniem samozatrudnienia) przez 158 uczestników projektu.

Okres realizacji projektu:  01.03.2018 r. – 31.12.2022 r.

Wartość projektu: 5.714.139,94 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 4.857.018,94 zł

O projekcie

Projekt „Wróć do działania” skierowany jest do osób zwolnionych bądź zagrożonych zwolnieniem i ma na celu zwiększenie ich szans na powrót do aktywności zawodowej.

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz działań zmierzających do złagodzenia procesu zwolnień w przedsiębiorstwach oraz prowadzących do szybkiego powrotu osób niedawno zwolnionych na rynek pracy lub podjęcie samozatrudnienia, min.:

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie
 • trzymiesięczne staże u pracodawcy
 • studia podyplomowe
 • pośrednictwo pracy
 • dotacje na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Projekt podzielony jest na dwie ścieżki wsparcia:

1. szkoleniową, w ramach której można uzyskać wsparcie w postaci:

 • doradztwa zawodowego
 • szkoleń przygotowujących do pracy w określonym zawodzie
 • Trzymiesięcznych staży
 • studiów podyplomowych

2. dotacyjną, w ramach której można uzyskać wsparcie w postaci:

 • specjalistycznego doradztwa biznesowego
 • jednorazowej dotacji inwestycyjnej do wysokości 25 tyś. zł
 • pomostowego wsparcia finansowego do wysokości 2 tyś. zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy
Adresaci projektu

Projekt „Wróć do działania” skierowany jest do:

osób zwolnionych z pracy (z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianych do zwolnienia  lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • A. Osoby pracujące muszą spełniać łącznie wszystkie następujące warunki:
 1. mieszkają na terenie powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego lub m. Olsztyn,
 2. są przewidziane do zwolnienia (tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych),
 • B.Osoby zwolnione muszą spełniać łącznie wszystkie następujące warunki:
 1. mieszkają na terenie powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego lub m. Olsztyn,
 2. były zatrudnione i zostały zwolnione przez pracodawcę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 3. zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do Ścieżki dotacyjnej jest przynależność do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnością
 • kobieta
 • pracownik o niskich kwalifikacjach
 • osoba w wieku 50+ lub 30-
Dlaczego warto?

Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnictwo w projekcie „Wróć do działania” daje szanse na:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy
 • aktywne uczestnictwo w rynku pracy, w tym dzięki usłudze pośrednictwa pracy
 • podniesienie samooceny i wiary we własne kompetencje
 • rozpoczęcie i utrzymanie własnej działalności gospodarczej

 ŚCIEŻKI  PROJEKTOWE

Ścieżka dotacyjna – szczegółowe informacje
Ścieżka szkoleniową – szczegółowe informacje 

Biuro Realizatora Projektu

10-548 Olsztyn ul. Mickiewicza 5

tel. 89 527 77 69

fax. 89 535 39 84

[email protected]

 

Zobacz również

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

[УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ]Запрошуємо Вас прийняти участь в грантовому проекі «Розуміти більше  та жити краще». Projekt grantowy „Rozumieć więcej i żyć lepiej” jest realizowany od  XI.2022 do IV.2023 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla …

Szkoła branżowa większych szans 1

Szkoła branżowa większych szans 1

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Po lepszą pracę!

Po lepszą pracę!

„Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo