Facebook: Czcionka: Kontrast:

Wróć do działania

Wróć do działania

WRÓĆ DO DZIAŁANIA

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.5.

 Cel projektu: Utrzymanie aktywności zawodowej w formie pozostania w zatrudnieniu lub powrotu do niego albo podjęcia samozatrudnienia przez min. 60% z grupy 263 (145 kobiet i 118 mężczyzn) mieszkańców subregionu olsztyńskiego objętych procesami restrukturyzacyjnymi w przedsiębiorstwach (z uwzględnieniem niepełnosprawnych) poprzez kompleksowe wsparcie (doradcze, szkoleniowe, finansowe, staże, pośrednictwo pracy) do grudnia 2021 roku

 Planowany efekt projektu: Podjęcie pracy lub kontynuowanie zatrudnienia (z uwzględnieniem samozatrudnienia) przez 158 uczestników projektu.

Okres realizacji projektu:  01.03.2018 r. – 31.12.2021 r.

Wartość projektu: 5.714.139,94 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 4.857.018,94 zł

O projekcie

Projekt „Wróć do działania” skierowany jest do osób zwolnionych bądź zagrożonych zwolnieniem i ma na celu zwiększenie ich szans na powrót do aktywności zawodowej.

W ramach projektu oferujemy szeroki wachlarz działań zmierzających do złagodzenia procesu zwolnień w przedsiębiorstwach oraz prowadzących do szybkiego powrotu osób niedawno zwolnionych na rynek pracy lub podjęcie samozatrudnienia, min.:

 • doradztwo zawodowe
 • szkolenie przygotowujące do pracy w określonym zawodzie
 • trzymiesięczne staże u pracodawcy
 • studia podyplomowe
 • pośrednictwo pracy
 • dotacje na rozpoczęcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Projekt podzielony jest na dwie ścieżki wsparcia:

1. szkoleniową, w ramach której można uzyskać wsparcie w postaci:

 • doradztwa zawodowego
 • szkoleń przygotowujących do pracy w określonym zawodzie
 • Trzymiesięcznych staży
 • studiów podyplomowych

2. dotacyjną, w ramach której można uzyskać wsparcie w postaci:

 • specjalistycznego doradztwa biznesowego
 • jednorazowej dotacji inwestycyjnej do wysokości 25 tyś. zł
 • pomostowego wsparcia finansowego do wysokości 2 tyś. zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy
Adresaci projektu

Projekt „Wróć do działania” skierowany jest do:

osób zwolnionych z pracy (z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) lub przewidzianych do zwolnienia  lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

 • A. Osoby pracujące muszą spełniać łącznie wszystkie następujące warunki:
 1. mieszkają na terenie powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego lub m. Olsztyn,
 2. są przewidziane do zwolnienia (tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego) lub zagrożone zwolnieniem (są zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał zwolnień grupowych),
 • B.Osoby zwolnione muszą spełniać łącznie wszystkie następujące warunki:
 1. mieszkają na terenie powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego, szczycieńskiego lub m. Olsztyn,
 2. były zatrudnione i zostały zwolnione przez pracodawcę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 3. zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy,

Dodatkowym warunkiem przystąpienia do Ścieżki dotacyjnej jest przynależność do co najmniej jednej z poniższych kategorii:

 • osoba z niepełnosprawnością
 • kobieta
 • pracownik o niskich kwalifikacjach
 • osoba w wieku 50+ lub 30-
Dlaczego warto?

Dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z Unii Europejskiej udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnictwo w projekcie „Wróć do działania” daje szanse na:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych umożliwiających powrót na rynek pracy
 • aktywne uczestnictwo w rynku pracy, w tym dzięki usłudze pośrednictwa pracy
 • podniesienie samooceny i wiary we własne kompetencje
 • rozpoczęcie i utrzymanie własnej działalności gospodarczej

 

 ŚCIEŻKI  PROJEKTOWE

<wstąp na ścieżkę dotacyjną> –   szczegółowe informacje
<wstąp na ścieżkę szkoleniową> –  szczegółowe informacje

 

Zobacz również

 • 3 kroki do pracy

  3 kroki do pracy

  O PROJEKCIE Realizowany od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. na terenie powiatu olsztyńskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Cel projektu: podjęcie zatrudnienia do VIII. 2018 przez min. 14 (7K, 7M) …

 • Po lepsze jutro!

  Po lepsze jutro!

  Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji w Szczytnie i Mrągowie. Projekt wystartował 1 października 2017 r. i zakończy się  31 lipca 2018 r. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny …

 • Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

  Olsztyńskie RPO : Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II

  Projekt „Olsztyńskie RPO: Rozwój, Praca, Obszarów Przygranicznych. Edycja II”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2. Okres realizacji projektu: 09.2017-07.2018 Wartość projektu: …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -