Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik administracji - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Nidzicy

budynek Centrum Edukacji w Nidzicy

Technik administracji

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:2 lata

Celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym; wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych w celu udzielenia pomocy kierownikowi tych jednostek; sporządzaniem sprawozdań i protokołów z posiedzeń i zebrań; opracowywaniem projektów aktów administracyjnych; prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej; prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej; planowaniem kosztów i przychodów; gospodarowaniem majątkiem oraz nadzorowaniem innych pracowników. Szerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik administracji stwarza możliwość zatrudnienia absolwentów w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Kwalifikacja zawodowa

  • EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Realizowane przedmioty

Język angielski w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, wykonywanie pracy biurowej, postępowanie w administracji, praktyki zawodowe (po 4 tygodnie w semestrach pierwszym i trzecim).

Kariera

Absolwent kierunku może być zatrudniony w administracji rządowej i administracjach specjalnych; w jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy; w samorządach zawodowych i gospodarczych; w przedsiębiorstwach; organizacjach społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach niewymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji. Technik administracji może być zatrudniony na stanowiskach określonych w szczegółowych przepisach dotyczących funkcjonowania wyżej wymienionych urzędów.

Wymagane dokumenty

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w wybranym zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 3 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Szkole Policealnej w Nidzicy realizowane są praktyki zawodowe u pracodawców.

Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który słuchacz będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z dziennikiem praktyk zawodowych dostępne są w Sekretariacie Szkoły.

Egzamin zawodowy

Tytuł zawodowy absolwent uzyskuje zdając pod koniec semestru drugiego egzamin z kwalifikacji zawodowej. Zdanie egzaminy gwarantuje uzyskanie dyplomu opiekunki środowiskowej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług