Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik mechanik - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik mechanik

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym. Różnorodność maszyn, specyfika procesów technologicznych, organizacyjnych i duża rozmaitość zadań zawodowych nakłada na technika mechanika wymóg dysponowania kwalifikacjami o pewnej uniwersalności. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwi szybkie dostosowanie się do zmieniającej sytuacji na rynku pracy.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń:

 • organizowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • nadzorowania procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

Kwalifikacja zawodowa

 • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie mechanik-monter maszyn i urządzeń (kwalifikacja: MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń), operator obrabiarek skrawających (kwalifikacja: MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających), ślusarz (kwalifikacja: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy obróbki ręcznej i mechanicznej oraz montażu, podstawy procesów produkcyjnych, organizowanie procesów technologicznych obróbki i montażu i demontażu części maszyn i urządzeń, nadzorowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Posiadacz dyplomu zawodowego w zawodzie technik mechanik znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej przede wszystkim w: sferze produkcyjnej i usługowej, na stanowiskach średniego nadzoru technicznego, na stanowiskach związanych z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych, na stanowiskach związanych z montażem maszyn, kontrolą techniczną, organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i naprawą eksploatowanych maszyn, organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.

Absolwenci szkoły mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą, otwierać własne firmy remontowo-budowlane, w których będą zatrudnia.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

W Branżowej Szkole II Stopnia w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w Sekretariacie Szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług