Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik inżynierii sanitarnej - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła II Stopnia w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik inżynierii sanitarnej

 • System:Zaoczny
 • Wiek:Od 18 lat
 • Czas:2 lata

Technik inżynierii sanitarnej to zawód z branży budowlanej, umożliwiający zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych materiałów i technologii stosowanych w instalacjach sanitarnych, poznania tajników wiedzy dotyczącej wykonywania, eksploatacji oraz utrzymaniem sprawności instalacji wodociągowych, gazowych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych a także sieci komunalnych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik inżynierii sanitarnej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych:

 • organizowania i wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci oraz montażem instalacji sanitarnych
 • organizowania i wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i grzewczych
 • organizowania i wykonywania robót związanych z montażem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • organizowania i wykonywania robót związanych z eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Kwalifikacja zawodowa

 • BUD.20. Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

Dla absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy kształcili się w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych (kwalifikacja: BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych).

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące: j. polski, j. angielski, matematyka i informatyka oraz przedmioty zawodowe: BHP, podstawy budownictwa, organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, organizowanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych, organizowanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci ciepłowniczych, węzłów cieplnych oraz instalacji grzewczych, organizowanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, praktyka zawodowa.

Kariera

Technik inżynierii sanitarnej znajdzie zatrudnienie w: firmach projektowych, zakładach ochrony środowiska, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, zakładach energetyki cieplnej, zakładach gazownictwa, przedsiębiorstwach instalacyjnych.

Absolwenci mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia
 • zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w danym zawodzie
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

W Branżowej Szkole II Stopnia w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w Sekretariacie Szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikację zawodową organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej szkole. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom technika handlowca. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły i zdają egzamin maturalny.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług