Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komisja Kwalifikacyjna nr 151 URE - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
żarówka w dłoni

Komisja Kwalifikacyjna nr 151 URE

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna przy Warmińsko-Mazurskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego, powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, prowadzi działalność od 1998 roku. Komisja jest uprawniona do  sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych oraz nadawania świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne.

Sprawdzanie kwalifikacji, poprzez egzamin, odbywa się we wszystkich Centrach Edukacji ZDZ . Istnieje też możliwość zorganizowania egzaminu bezpośrednio u przedsiębiorcy.

Świadectwa kwalifikacyjne są wystawiane bezpośrednio po egzaminie.

dwóch inżynierów ogląda elektrownie wiatrową

Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Opłaty można wnosić w formie gotówki do kas znajdujących się przy naszych placówkach lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151.

Opłata egzaminacyjna na rok 2024 wynosi 424,20 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery zł 20/100 gr). Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r.

Świadectwa kwalifikacyjne

Aby uzyskać świadectwo należy stawić się na egzaminie z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport).

Bezpośrednio po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z egzaminu.

Świadectwa kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji i są ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

W razie utraty świadectwa istnieje możliwość uzyskania jego duplikatu na wniosek zainteresowanego. Świadectwa wydawane są na podstawie dokumentacji z egzaminu (protokoły oraz ksero świadectw) znajdującej się: do dwóch lat u sekretarza Komisji Kwalifikacyjnej, po upływie tego okresu dokumentacja trafia do archiwum W-M ZDZ.

Opłata za wydanie duplikatu wynosi 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych).

Warunki przystąpienia do egzaminu

Na egzamin należy zgłosić się z:

 • Dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 • Kopiami posiadanych świadectw kwalifikacyjnych
 • Kopiami dokumentów potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe:
  •  świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego/ świadectwo potwierdzające  kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe/ certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy/ świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub
  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez tą szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116) potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 • Zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę, potwierdzającym doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiający nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci
 •  Potwierdzeniem uiszczenia opłaty

Egzaminy

Terminy stałe

Miesiąc Centrum Szkoleń Branżowych – Olsztyn ul. Lubelska 33C Punkt Doradztwa i Szkoleń w Elblągu – ul. Grunwaldzka 2, Budynek B29, pok. nr 19
Dzień miesiąca i godzina Dzień miesiąca i godzina
Luty 08 – czwartek, 15.00 06 – wtorek, 15.00
Marzec 07 – czwartek, 15.00 05 – wtorek, 15.00
Kwiecień 11 – czwartek, 15.00 02 – wtorek, 15.00
Maj 09 – czwartek, 15.00 07 – wtorek, 15.00
Czerwiec 06 – czwartek, 15.00 04 – wtorek, 15.00
Lipiec 04 – czwartek, 15.00 02 – wtorek, 15.00
Sierpień 01 – czwartek, 15.00 06 – wtorek, 15.00
Wrzesień 05 – czwartek, 15.00 03 – wtorek, 15.00
Październik 03 – czwartek, 15.00 01 – wtorek, 15.00
Listopad 07 – czwartek, 15.00 05 – wtorek, 15.00
Grudzień 05 – czwartek, 15.00 03 – wtorek, 15.00
Stałe egzaminy odbywają się w Olsztynie - w każdy pierwszy czwartek miesiąca oraz w Elblągu - w każdy pierwszy wtorek miesiąca (UWAGA! Egzamin tylko na zapisy). Zawsze o godz. 15:00.

Do pobrania

Kontakt

Chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty? Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszelkie Twoje wątpliwości i pytania.

Komisja Kwalifikacyjna nr 151 URE

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług