Facebook: Czcionka: Kontrast:

Kurs, praca, aktywność 2

Kurs, praca, aktywność 2

Projekt „Kurs, praca, aktywność 2” realizowany od  01.01.2020 do 30.06.2022 r współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020, Poddziałanie 10.2.

Wartość projektu ogółem:  2 058 481,20 zł

Kwota dofinansowania:  1 995 491, 20 zł

Wkład UE: 1 749 709,02 zł

Cel projektu:  Celem projektu jest zwiększenie do VI.2022 roku szans zatrudnienia 227 biernych zawodowo mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku powyżej 30 lat (z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych), poprzez realizację indywidualnej ścieżki aktywizacji zawodowej.

Planowane efekty:

 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 75 osób
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu –   bierni zawodowo – 75 osób
 • liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 61 osób
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 103 osoby
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – bierni zawodowo – 103 osoby
 • liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – osoby o niskich kwalifikacjach – 83 osoby
 • wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, os. w wieku 50 lat i więcej, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. z niskimi kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3)) – na poziomie 45%

Zapraszamy do projektu osoby:

 • w wieku powyżej 30 lat
 • zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • pozostające bez pracy (bierne zawodowo)

W projekcie przewidziano 200 miejsc dla uczestników ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, osób niepełnosprawnych oraz osób z wykształceniem maksymalnie średnim

 W ramach projektu realizowana będzie indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowa poprzez organizację takich form wsparcia, jak:

 • doradztwo indywidualne mające na celu zidentyfikowanie potrzeb szkoleniowych i określenie Indywidualnego Planu Działań (4 godz./os.)
 • poradnictwo zawodowe – zajęcia indywidualne mające na celu planowanie rozwoju kariery zawodowej (8 godz./os.)
 • szkolenia zawodowe dopasowane przez doradcę zgodnie z predyspozycjami i wymaganiami rynku pracy
 • staże zawodowe  w lokalnych przedsiębiorstwach (dla 80 osób)
 • pośrednictwo pracy  (2godz/os)

oraz wsparcie towarzyszące:

 • stypendium szkoleniowe
 • wysokiej jakości materiały szkoleniowe
 • wyżywienie w trakcie szkolenia i zwrot kosztów dojazdu
 • wykwalifikowani wykładowcy
 • dogodne terminy szkoleń
 • stypendium stażowe
 • szansę na stałe zatrudnienie

Rekrutacja

Nabór do projektu prowadzony na bieżąco, w trybie ciągłym, od stycznia 2020 do lutego 2022 (lub do wyczerpania dostępnych miejsc). Szczegóły i zapisy w najbliższym Centrum Edukacji WMZDZ

Zobacz również

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

Rozumieć więcej i żyć lepiej/Розуміти більше та жити краще

[УКРАЇНСЬКА ВЕРСІЯ]Запрошуємо Вас прийняти участь в грантовому проекі «Розуміти більше  та жити краще». Projekt grantowy „Rozumieć więcej i żyć lepiej” jest realizowany od  XI.2022 do IV.2023 r. w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla …

Szkoła branżowa większych szans 1

Szkoła branżowa większych szans 1

Projekt „ Szkoła branżowa większych szans 1” realizowany od  01.01.2021 do 31.07.2022 r. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Regionalny Program Operacyjny, Poddziałanie 2.4.1.  Wartość projektu ogółem: 258 447,18 zł. Kwota dofinansowania: 232 602,46 …

Szkoła Policealna większych szans 9

Szkoła Policealna większych szans 9

 „Szkoła Policealna większych szans 9” to projekt aktywizacji zawodowej uczniów Szkoły Policealnej realizowany przez Centrum Edukacji w Iławie w okresie od  01.01.2021 do 31.03.2022r. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu …

Po lepszą pracę!

Po lepszą pracę!

„Po lepszą pracę!” jest projektem aktywizacji zawodowej osób młodych (w wieku do 30 lat), realizowanym przez wszystkie Centra Edukacji Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego na terenie województwa od marca 2020 do czerwca 2022 roku. Projekt jest …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo