Facebook: Czcionka: Kontrast:

Energetyczna Komisja Kwalifikacyjna nr 151 URE

Komisji Kwalifikacyjna Nr 151 Urzędu Regulacji Energetyki działa przy W-MZDZ w Olsztynie od 1998 roku. Została powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i jest uprawniona do sprawdzania kwalifikacji osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych i gazowych oraz nadawania świadectw kwalifikacyjnych wymaganych przepisami ustawy Prawo Energetyczne.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Świadectwa kwalifikacyjne wystawiamy bezpośrednio po egzaminie.

UWAGA.    Prosimy o bieżące monitorowanie terminów.W pracach Komisji organizowane są także dodatkowe -poza podanymi wyżej- sesje egzaminacyjne uwzględniające potrzeby lokalnych firm i ich pracowników. Weryfikacja i aktualizacja uprawnień jest wtedy prowadzona w Centrach Edukacji  W-M ZDZ . Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu u przedsiębiorcy .

– Po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne;

– Świadectwa Kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji i jest ono ważne 5 lat od daty wystawienia;

– W razie utraty lub zniszczenia świadectwa kwalifikacyjnego można uzyskać duplikat na podstawie wniosku  zainteresowanego.  Świadectwa wydawane w oparciu o dokumentację egzaminacyjną (protokoły, kopie świadectw) znajdującą się  do dwóch lat u sekretarza Komisji.  Po upływie 2 lat dokumentacja trafia do archiwum W-M ZDZ  w Olsztynie. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Opłaty można wnosić w formie gotówki do kas znajdujących się przy naszych placówkach, lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151. Opłata na rok 2022 wynosi 301,00 zł (słownie: trzysta jeden złotych)

Więcej informacji o aktualnych pracach komisji egzaminacyjnej i dodatkowych terminach egzaminów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego   >tutaj : URE<

KONTAKT

  • Zygmunt Frąk – Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej Nr 151 Urzędu Regulacji Energetyki – tel. 602 394 597      [email protected]
  • Marta Kogut – Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej Nr 151 Urzędu Regulacji Energetyki –  tel. 507 123 987,  [email protected]l


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo