Facebook: Czcionka: Kontrast:

Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

Egzaminy dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych,  gazowych

Celem uzyskania  świadectwa należy stawić się na egzamin z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem    potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).  Świadectwa kwalifikacyjne ważne 5 lat  wystawia Sekretarz Komisji  bezpośrednio po egzaminie.

UWAGA! Każda osoba przystępująca do egzaminu powinna zapoznać się z zagadnieniami egzaminacyjnymi, które znajdują się poniżej (przy formularzach wniosków).

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

Na egzamin należy zgłosić się z:

 1. Dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport);
 2. Kopiami posiadanych świadectw kwalifikacyjnych;
 3. Kopiami dokumentów potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe:*
 •  świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego/ świadectwo potwierdzające  kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe/ certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy/ świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez tą szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116) potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 1. Zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę, potwierdzającym doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiający nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci (wzór zaświadczenia);*
 2.  Potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

* Punkt 3 i 4 – dokumenty do wyboru

Najbliższe egzaminy:

Stałe terminy sesji egzaminacyjnych

 • Olsztyn – każdy pierwszy czwartek miesiąca
 • Elbląg – każdy pierwszy wtorek miesiąca- UWAGA! Egzamin tylko na zapisy.
 • Zawsze o godz. 15:00
TERMINY STAŁE
Miesiąc Centrum Szkoleń Branżowych Olsztyn ul. Lubelska 33 c,
tel. 89 526 84 62, kom. 507 124 198
Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu ul. Grunwaldzka 2, Budynek B29 , pok. nr 19 („Giełda Elbląska”) tel. 55 230 43 57, kom. 609 050 566)
Dzień miesiąca Godzina Dzień miesiąca Godzina
Grudzień 2023 07-czwartek 15:00 05-wtorek 15:00
Styczeń 11-czwartek 15:00 09-wtorek 15:00
Luty 01-czwartek 15:00 06-wtorek 15:00
Marzec 07-czwartek 15:00 05-wtorek 15:00
Kwiecień 04-czwartek 15:00 02-wtorek 15:00
Maj 09-czwartek 15:00 07-wtorek 15:00
Czerwiec 06-czwartek 15:00 04-wtorek 15:00
Lipiec 04-czwartek 15:00 02-wtorek 15:00
Sierpień 01-czwartek 15:00 06-wtorek 15:00
Wrzesień 05-czwartek 15:00 03-wtorek 15:00
Październik 03-czwartek 15:00 01-wtorek 15:00
Listopad 07-czwartek 15:00 05-wtorek 15:00
Grudzień 05-czwartek 15:00 03-wtorek 15:00

UWAGA – prosimy o bieżące monitorowanie terminów. W pracach Komisji organizowane są także dodatkowe, poza podanymi wyżej, sesje egzaminacyjne uwzględniające potrzeby lokalnych firm i ich pracowników. Weryfikacja i aktualizacja uprawnień jest wtedy prowadzona w Centrach Edukacji  W-M ZDZ .

Po wcześniejszym ustaleniu istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu u przedsiębiorcy.

GOTOWE DO POBRANIA WZORY WNIOSKÓW O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI WRAZ Z PROTOKOŁAMI EGZAMINACYJNYMI

Należy wydrukować odpowiedni wniosek oraz protokół egzaminacyjny:

ZAKRES  UPRAWNIEŃ  PRZYZNAWANYCH PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ 

 Zakres_stwierdzania_kwalifikacji

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE

WZORY ŚWIADECTW  KWALIFIKACYJNYCH

OPŁATA EGZAMINACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Opłaty można wnosić w formie gotówki do kas znajdujących się przy naszych placówkach, lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151. Od 1 lipca 2023 roku opłata  wynosi 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych)

W razie utraty lub zniszczenia świadectwa kwalifikacyjnego można uzyskać duplikat na podstawie wniosku  zainteresowanego.  Świadectwa wydawane w oparciu o dokumentację egzaminacyjną (protokoły, kopie świadectw) znajdującą się  do dwóch lat u sekretarza Komisji.  Po upływie 2 lat dokumentacja trafia do archiwum W-M ZDZ  w Olsztynie. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

Dodatkowe informacje w Centrach Edukacji! 

Zygmunt Frąk – Przewodniczący Komisji  – tel. 602 394 597, [email protected]

Marta Kogut – Sekretarz Komisji – tel. 507 123 987,  [email protected]

Jesteśmy na  Facebooku

Zobacz również

 • EGZAMINY F-GAZOWE

  EGZAMINY F-GAZOWE

  W-M ZDZ Centrum Szkoleń Branżowych posiada certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego – numer wpisu do rejestru jednostek oceniających personel FGAZ-E/27/0003/22, na przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych w celu uzyskania …

 • Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy weryfikujące/ aktualizujące  uprawnienia spawalnicze (111, 131, 135, 136, 138, 141, 311) Komisja Spawalnicza jest akredytowana  przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Koszt egzaminu 400,00 zł od każdej metody. Planowane terminy egzaminów spawalniczych (Olsztyn – każdy …

 • EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH prowadzi szkolenia i egzaminowanie instalatorów  OZE Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończeniu kursu w zakresie wybranej kategorii OZE a po zdanym egzaminie Certyfikat Urząd Dozoru Technicznego i potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów …

 • Egzaminy certyfikowane przez UDT

  Egzaminy certyfikowane przez UDT

  Z NAMI ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA UDT Warmińsko-Mazurki ZDZ w Olsztynie w oparciu o działania swoich >placówek przeprowadza egzaminowanie absolwentów szkoleń przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków …

 • EGZAMINY SPAWACZY TWORZYW SZTUCZNYCH

  EGZAMINY SPAWACZY TWORZYW SZTUCZNYCH

  OŚRODEK  SZKOLENIA  I  EGZAMINOWANIA w zakresie termoplastycznych tworzyw  sztucznych . Warmińsko-Mazurski ZDZ  jest od 2016 roku akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia spawaczy/zgrzewaczy tworzyw sztucznych Szklenia i egzaminowanie spawaczy przeprowadzone …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo