Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility URE - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści
 • Egzaminy energetyczne - komisja URE

URE

 • Termin:

  01.08.2024, godz. 15.00

 • Miejsce:

  ul. Lubelska 33c; Olsztyn

 • Dopłata za wydanie certyfikatu:

  0,00 zł

430,00 zł

Organizator

Centrum Szkoleń Branżowych w Olsztynie

Strona placówki

Świadectwa kwalifikacyjne

Bezpośrednio po zdanym egzaminie zostaje wystawione świadectwo kwalifikacyjne na podstawie protokołu z egzaminu.

Świadectwa kwalifikacyjne wystawia sekretarz Komisji i są ważne przez 5 lat od daty wystawienia.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Na egzamin należy zgłosić się z:

 • Dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
 • Kopiami posiadanych świadectw kwalifikacyjnych
 • Kopiami dokumentów potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe:
  •  świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego/ świadectwo potwierdzające  kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe/ certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy/ świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub
  • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci lub zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez tą szkołę, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116) potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 • Zaświadczeniem wystawionym przez pracodawcę, potwierdzającym doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiający nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci

Opłata egzaminacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89 z dnia 21 maja 2003 r., poz. 828, §14.2) opłaty są pobierane w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Opłaty można wnosić w formie gotówki do kas znajdujących się przy naszych placówkach, lub bezgotówkowo, przelewem na wskazany numer konta: 85 1240 1590 1111 0000 1431 8151.


Opłata na rok 2024 wynosi 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści zł 00/100 gr) / za wniosek 

Zadaj pytanie

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług

  Zobacz również

  • Egzaminy energetyczne - komisja URE

  URE

  • 24.07.2024, godz. 14.00
  • Ostróda

  430,00 zł

  • Egzaminy energetyczne - komisja URE

  URE

  • 04.07.2024, godz. 15.00
  • Olsztyn

  430,00 zł

  Newsletter

   Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług