Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technik bezpieczeństwa i higieny pracy - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:1,5 roku

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby, dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Kwalifikacja zawodowa

  • BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Realizowane przedmioty

Podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język angielski zawodowy, ocena ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy, podstawy przedsiębiorczości, pracownia komunikacji personalnej, praktyka zawodowa.

Kariera

Absolwent kierunku może uzyskać pracę jako inspektor BHP w zakładzie pracy bądź poprzez własną działalność gospodarczą może przeprowadzać szkolenia okresowe z zakresu BHP.

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Szkole Policealnej w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w sekretariacie szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom Technika bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług