Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opiekunka dziecięca - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Opiekunka dziecięca

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:2 lata

Kształcenie na kierunku opiekunka dziecięca przygotowuje do profesjonalnej opieki nad małym dzieckiem. W trakcie nauki słuchacze zdobywają umiejętności dotyczące rozwoju, anatomii i fizjologii dziecka, medycyny zapobiegawczej, pielęgnowania i wychowania dziecka, zabaw, zajęć muzycznych, plastycznych oraz technicznych.

Opiekunka dziecięca zajmuje się opieką, pielęgnowaniem i wychowaniem małych dzieci wspomagając rodzinę lub gdy jej nie ma, zastępując ją. Istotą zawodu jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, tworzenie prawidłowych warunków higieniczno-zdrowotnych, stymulowanie rozwoju psychofizycznego.

Kwalifikacja zawodowa

  • SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Realizowane przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej, podstawy anatomii i fizjologii dziecka, zdrowie publiczne, pierwsza pomoc, podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej, wychowanie dziecka, pielęgnacja dziecka zdrowego, pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością, język angielski zawodowy, język migowy, pracownia wychowania dziecka, pracownia pielęgnacji dziecka, pracownia literatury dziecięcej, wychowanie muzyczne, wychowanie plastyczno-techniczne, praktyka zawodowa.

Kariera

Absolwenci kierunku mogą podjąć pracę w: żłobkach, przedszkolach, domach małego dziecka, sanatoriach, dziecięcych oddziałach szpitalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz środowisku domowym dziecka.

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Szkole Policealnej w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w sekretariacie szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom Opiekunki dziecięcej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług