Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Opiekun osoby starszej - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Opiekun osoby starszej

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:2 lata

Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Kwalifikacja zawodowa

  • SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Realizowane przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pomocy społecznej, diagnozowanie potrzeb biopsychospołecznych i możliwości w funkcjonowaniu osoby starszej, współpraca z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej, wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Z danych statystycznych wynika, że zmiany demograficzne oraz wiążące się z tym zapotrzebowanie na nowe zawody w branży usług dla starzejącego się społeczeństwa oraz osób niepełnosprawnych wzrasta. Badania przeprowadzone w różnych regionach kraju wykazują, że w przyszłości największy popyt będzie na wykwalifikowanych pracowników zajmujących się podstawową opieką i pielęgnacją człowieka. Nie ma jednego miejsca, w którym może pracować opiekun osoby starszej. Absolwenci tego zawodu mają możliwość znalezienia zatrudnienia w wielu różnorodnych placówkach. Wśród nich są m.in.: dom opieki społecznej, hospicjum, placówka opieki paliatywnej.

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Szkole Policealnej w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w sekretariacie szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom Opiekuna osoby starszej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług