Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Asystent osoby niepełnosprawnej - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

Szkolimy zawodowo

Szkoła Policealna w Olsztynie

sala lekcyjna
sala lekcyjna
sala komputerowa
sala lekcyjna

Asystent osoby niepełnosprawnej

  • System:Zaoczny
  • Wiek:Od 18 lat
  • Czas:1 rok

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze medyczno-społecznym, związanym z pomocą społeczną. Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

Kwalifikacja zawodowa

  • SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Realizowane przedmioty

Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy pomocy społecznej, planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczo-wspierających osobie niepełnosprawnej, wspieranie osoby niepełnosprawnej w czynnościach życia codziennego, aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności, język obcy zawodowy, praktyka zawodowa.

Kariera

Asystent osoby niepełnosprawnej może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla asystentów osób niepełnosprawnych to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, sanatoria, domy dziennego pobytu lub zamieszkania osób niepełnosprawnych, hospicja. Dyplom asystenta osoby niepełnosprawnej uprawnia do samodzielnego świadczenia usług w zakresie pomocy i opieki.

Wymagane dokumenty

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie
  • podanie o przyjęcie do szkoły
  • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyka zawodowa

W Szkole Policealnej w Olsztynie obowiązkowe jest zrealizowanie praktyk zawodowych u pracodawców. Są to zajęcia, które mają na celu zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, który uczeń będzie wykonywał w przyszłości w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka powinna spełniać warunki zawarte w programie praktyk, który powinien odzwierciedlać zakładane dla kierunku efekty uczenia się. Przebieg praktyk powinien być udokumentowany, umowa wraz z kartą praktyk dostępna jest w sekretariacie szkoły. Istnieje także możliwość zaliczenia praktyk na podstawie odbytego stażu lub wykonywanej pracy, jeżeli jest ona adekwatna do kierunku kształcenia.

Egzamin zawodowy

Nauka kończy się egzaminem z kwalifikacji zawodowej organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży odbywającym się w naszej placówce. Po pomyślnie zdanym egzaminie absolwent otrzymuje świadectwo kwalifikacji w zawodzie oraz dyplom Asystenta osoby niepełnosprawnej. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim ułatwiający potwierdzenie kwalifikacji we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Słuchacze po zakończonej nauce otrzymują także świadectwo ukończenia szkoły.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

    Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług