Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przetwórca mięsa - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Przetwórca mięsa

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Przetwórca mięsa wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z rozbiorem mięsa, jego magazynowaniem i przygotowywaniem do dystrybucji oraz związane z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych. W zawodzie przetwórca mięsa szczególnie ważna jest staranność, precyzyjność i sprawność sensomotoryczna (zmysł smaku i wrażliwość węchowa), które są niezbędne przy ocenie organoleptycznej produkowanych wyrobów.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie przetwórca mięsa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • rozbioru i wykrawania mięsa
 • magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji
 • wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji

Kwalifikacja zawodowa

 • SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy przemysłu spożywczego, wykonywanie rozbioru i wykrawania mięsa, przygotowanie mięsa i tłuszczów surowych do magazynowania i dystrybucji, wykonywanie operacji technologicznych związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych, przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do magazynowania i dystrybucji, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w zakładach przemysłowych oraz rzemieślniczych, wytwarzających wyroby mięsne i tłuszczowe. Przetwórca mięsa może zajmować się także rozbiorem elementów półtusz zwierząt rzeźnych, produkcją wędlin i wyrobów garmażeryjnych oraz przygotowywaniem ich do dystrybucji w supermarketach w dziale mięsnym.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie przetwórca mięsa po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni w tygodniu
Drugi 3 dni w tygodniu
Trzeci 3 dni w tygodniu

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 575,60 zł miesięczne
 • Klasa II – 647,55 zł miesięczne
 • Klasa III – 719,50 zł miesięczne

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług