Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego przygotowuje surowce do produkcji wyrobów spożywczych, prowadzi proces produkcji półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych, magazynuje i przygotowuje gotowe wyroby do wysyłki, przestrzega wymaganych prawem przepisów i systemów jakości podczas procesów przygotowawczych i produkcyjnych.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • pobierania surowców, materiałów i dodatków do produkcji wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
 • wytwarzania półproduktów i wyrobów gotowych z zastosowaniem maszyn i urządzeń
 • obsługiwania maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach przemysłu spożywczego
 • magazynowania wyrobów gotowych z wykorzystaniem urządzeń magazynowych i środków transportu wewnętrznego

Kwalifikacja zawodowa

 • SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy przemysłu spożywczego, magazynowanie i przygotowywanie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych do produkcji wyrobów spożywczych, prowadzenie operacji i procesów jednostkowych w produkcji wyrobów spożywczych, obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów spożywczych, magazynowanie wyrobów gotowych i przygotowanie ich do dystrybucji, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego produkcji żywności. Mogą pracować w zakładach przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, przetwórstwa warzyw i owoców, cukierniach, piekarniach lub mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.02. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i urządzeń może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przetwórstwa mleczarskiego po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.06. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego albo dyplom zawodowy w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni w tygodniu
Drugi 3 dni w tygodniu
Trzeci 3 dni w tygodniu

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 575,60 zł miesięczne
 • Klasa II – 647,55 zł miesięczne
 • Klasa III – 719,50 zł miesięczne

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług