Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego to zawód, który jest odpowiedzią na aktualne potrzeby nowoczesnych, w pełni zautomatyzowanych przedsiębiorstw branży drzewnej. W przedsiębiorstwach o masowej produkcji mebli, operator maszyn zajmuje się obsługą i monitorowaniem maszyn i urządzeń sterowanych cyfrowo, kontrolowaniem i nadzorowaniem ich pracy. Prowadzi bieżącą kontrolę jakości surowców i produktów oraz przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do produkcji drzewnej.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • obsługi i monitorowania urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej
 • naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej

Kwalifikacja zawodowa

 • DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy przetwórstwa drewna i materiałów drewnopochodnych, obsługa i monitorowanie urządzeń oraz maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej, naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego, takich jak: fabryki mebli, fabryki stolarki budowlanej czy płyt drewnopochodnych, tartaki, w zakładach stolarskich, zakładach zajmujących się renowacją mebli lub mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Podnoszenie kwalifikacji

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie Operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.09. Obsługa i monitorowanie urządzeń i maszyn sterowanych cyfrowo do produkcji drzewnej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik przemysłu drzewnego po potwierdzeniu kwalifikacji DRM.10. Planowanie i organizacja procesów zautomatyzowanych w przemyśle drzewnym oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły wraz z wymaganymi dokumentami.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni w tygodniu
Drugi 3 dni w tygodniu
Trzeci 3 dni w tygodniu

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 575,60 zł miesięczne
 • Klasa II – 647,55 zł miesięczne
 • Klasa III – 719,50 zł miesięczne

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług