Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Cieśla - W-M ZDZ - Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie
Przejdź do treści

nauka bez opłat

Szkolimy zawodowo

Branżowa Szkoła I Stopnia w Iławie

sala komputerowa
sala lekcyjna

Cieśla

 • System:Stacjonarny
 • Wiek:Do 18 lat
 • Czas:3 lata

Celem pracy cieśli jest wykonywanie: konstrukcji drewnianych, form, deskowań elementów konstrukcji betonowych, żelbetowych, rusztowań drewnianych, pomostów roboczych, napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych. Cieśla organizuje i wykonuje prace przy zastosowaniu narzędzi i sprzętu do robót ciesielskich, np. piła tarczowa, wiertarka, siekiera, piła, strug. Miejscem pracy cieśli jest plac budowy zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynków. Wiele prac cieśla wykonuje w trudnych i niebezpiecznych warunkach, np. szalując głębokie, wąskie wykopy fundamentów lub pracując na dużych wysokościach. Może prowadzić własną działalność gospodarczą, np. cieśle i stolarze budowlani, cieśla szalunkowy. Praca cieśli ma charakter wybitnie zespołowy. Wykonuje on swoją pracę w ścisłej współpracy z innymi pracownikami zwłaszcza przy transporcie i montażu gotowych elementów. Elementarną rolę w tym zawodzie odgrywają zdolności manualne.

Kwalifikacja zawodowa

 • BUD.02. Wykonywanie robót ciesielskich

Realizowane przedmioty

Przedmioty ogólnokształcące przewidziane dla szkół ponadpodstawowych oraz przedmioty zawodowe: podstawy budownictwa, podstawy dokumentacji technicznej, technologia robót ciesielskich, język obcy zawodowy, bezpieczeństwo i higiena pracy.

Kariera

Cieśla może być zatrudniony w małych i średnich firmach budowlanych oraz w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych wykonujących roboty ciesielskie. Może też prowadzić własną firmę świadczącą usługi z tego zakresu. Fachowcy w tym zawodzie są poszukiwani również poza granicami kraju.

Wymagane dokumenty

 • oryginał świadectwa ukończenia 8-letniej szkoły podstawowej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu
 • zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o niepełnosprawności lub dysfunkcji
 • w przypadku kandydata poniżej 15 roku życia – pozytywna opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości kształcenia w zawodzie
 • karta zdrowia ucznia
 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Do pobrania

Pobrany dokument wydrukuj i wypełnij, a następnie dostarcz do sekretariatu szkoły.

Praktyki zawodowe

Praktyczna nauka zawodu jest integralną częścią kształcenia w danym zawodzie. Jej celem jest nabycie wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Praktyczna nauka zawodu jest realizowana w formie zajęć praktycznych u pracodawcy. Przygotowaniem szczegółowych treści programów praktycznej nauki zawodu dla poszczególnych zawodów zajmują się nauczyciele zakładowi instruktorzy praktycznej nauki zawodu we współpracy z kierownikiem szkolenia praktycznego w Szkole.

Rok nauki Czas trwania praktyki
Pierwszy 2 dni w tygodniu
Drugi 3 dni w tygodniu
Trzeci 3 dni w tygodniu

Wynagrodzenie za praktyki:

 • Klasa I – 575,60 zł miesięczne
 • Klasa II – 647,55 zł miesięczne
 • Klasa III – 719,50 zł miesięczne

Egzaminy zawodowe

Nauka zawodu kończy się zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, organizowanym w naszej szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Cech Rzemiosł Różnych. Uzupełnieniem dyplomu jest suplement w języku polskim i angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych.

Egzamin zawodowy - CKE

Czytaj więcej

Newsletter

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i mają zastosowanie Polityka prywatności Google i Warunki świadczenia usług