Facebook: Czcionka: Kontrast:

2019 – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

2019 – KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Placówki W-MZDZ  udzielą pomocy w określeniu kierunku i zakresu szkoleń. Zaplanujmy razem dokładnie takie szkolenia jakie są potrzebne w rozwoju firmy

PO PIERWSZE SKONTAKTUJ SIĘ Z DYREKTOREM NAJBLIŻSZEJ PLACÓWKI W-MZDZ.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – środki budżetowe na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników

Celem  KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu nieadekwatnych kompetencji do wymagań pracodawcy i zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy poprawi pozycję firmy jak i samych pracowników.

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
 • kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika w 2017 roku nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 1. doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 2. kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 3. badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 4. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest dla pracodawców, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.
Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis

Jak ubiegać się o dofinansowanie z KFS? 

 • Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
 • Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Powiatowy urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
 • Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Pracodawca musi złożyć wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Zobacz jak to działa np w Centrum Edukacji w Ostródzie  

Informacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie o KFS w roku 2019

 

 

Zobacz również

 • ŻYJ ZAWODOWO – nowe projekty 2019 r.

  ŻYJ ZAWODOWO – nowe projekty 2019 r.

 • Kurs praca

  Kurs praca

 • Szkoły 8 , 9 Szans

  Szkoły 8 , 9 Szans


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo
X
- Enter Your Location -
- or -