Facebook: Czcionka: Kontrast:

EGZAMINY F-GAZOWE

W-M ZDZ Centrum Szkoleń Branżowych posiada certyfikację Urzędu Dozoru Technicznego – numer wpisu do rejestru jednostek oceniających personel FGAZ-E/27/0003/22, na przeprowadzanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych w celu uzyskania certyfikatu dla personelu.

Najbliższy termin egzaminu

Opłaty związane z uzyskaniem certyfikatu dla personelu

 • opłata za egzamin: 369,00 PLN

 • opłata za wydanie certyfikatu: 148,34 PLN

Zgodnie z art. 20. ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, zwanej dalej „ustawą”, osoby wykonujące określone czynności w stosunku do niektórych rodzajów urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane są zobowiązane do posiadania certyfikatu dla personelu.

Czynności, przy wykonywaniu których wymagane jest posiadanie certyfikatu:

W przypadku stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane:

 • kontrola szczelności urządzeń zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej, chyba że urządzenia takie są hermetycznie zamknięte, oznakowane jako takie i zawierają mniej niż 10 ton ekwiwalentu CO2;
 • odzysk;
 • instalacja (instalowanie);
 • naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja.

W przypadku stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane:

 • kontrola szczelności urządzeń zawierających f-gazy w ilości 3 kg lub większej;
 • odzysk, także w odniesieniu do gaśnic;
 • instalacja (instalowanie);
 • naprawy, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja.

W przypadku rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane:

 • odzysk;
 • instalacja (instalowanie);
 • naprawy, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja.

W przypadku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych:

 • odzysk.

W przypadku urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, jak również systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających substancje kontrolowane:

 • kontrola szczelności;
 • instalacja (instalowanie);
 • naprawa, konserwacja lub serwisowanie;
 • likwidacja;
 • odzysk.

W przypadku gaśnic zawierających substancje kontrolowane:

 • odzysk.

W przypadku urządzeń ruchomych zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane:

 • odzysk.

 Certyfikat dla personelu może uzyskać osoba, która:

 • jest pełnoletnia,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez jednostkę oceniającą personel

lub

 • będąc w posiadaniu certyfikatu personalnego (wydanego przez UDT) w odniesieniu do urządzeń chłodniczych klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, w kategorii od I do IV, złożyła dodatkowy egzamin z wynikiem pozytywnym i posiada dokument potwierdzający złożenie egzaminu i określający zakres tego egzaminu, zgodnie z art. 24 ust. 7 ww. ustawy w przypadku odmowy wydania certyfikatu dla personelu oraz dokonania wpisu do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu wniesiona opłata podlega zwrotowi, w terminie 30 dni od dnia odmowy. W przypadku odmowy wydania certyfikatu przysługuje odwołanie do Komitetu Odwoławczego w trybie określonym w art. 22 ust. 6-10 ww. ustawy.

Wzory wniosków:

Wzór certyfikatu:

Centrum Szkoleń Branżowych

ul. Lubelska 33  10-408 Olsztyn
tel. 507-124-198 lub 507-124-212
e-mail: csb@wmzdz.pl

Zobacz również

 • Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy spawalnicze

  Egzaminy weryfikujące/ aktualizujące  uprawnienia spawalnicze (111, 131, 135, 136, 138, 141, 311) Komisja Spawalnicza jest akredytowana  przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Koszt egzaminu 350,00 zł od każdej metody. Planowane terminy egzaminów spawalniczych (Olsztyn – każdy …

 • Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

  Egzaminy energetyczne – KOMISJA URE

  Egzaminy dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń energetycznych: elektrycznych, cieplnych,  gazowych Celem uzyskania  świadectwa należy stawić się na egzamin z wypełnionym wnioskiem, dowodem wpłaty i dokumentem    potwierdzającym tożsamość osoby ubiegającej się o świadectwo (dowód osobisty, paszport, prawo …

 • EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  EGZAMINY I CERTYFIKACJA INSTALATORÓW OZE

  CENTRUM SZKOLEŃ BUDOWLANYCH prowadzi szkolenia i egzaminowanie instalatorów  OZE Absolwent szkolenia otrzymuje zaświadczenie ukończeniu kursu w zakresie wybranej kategorii OZE a po zdanym egzaminie Certyfikat Urząd Dozoru Technicznego i potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów …

 • Egzaminy certyfikowane przez UDT

  Egzaminy certyfikowane przez UDT

  Z NAMI ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA UDT Warmińsko-Mazurki ZDZ w Olsztynie w oparciu o działania swoich >placówek przeprowadza egzaminowanie absolwentów szkoleń przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania czynności oraz znajomość warunków …

 • EGZAMINY SPAWACZY TWORZYW SZTUCZNYCH

  EGZAMINY SPAWACZY TWORZYW SZTUCZNYCH

  OŚRODEK  SZKOLENIA  I  EGZAMINOWANIA w zakresie termoplastycznych tworzyw  sztucznych . Warmińsko-Mazurski ZDZ  jest od 2016 roku akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem do przeprowadzania egzaminów na uprawnienia spawaczy/zgrzewaczy tworzyw sztucznych Szklenia i egzaminowanie spawaczy przeprowadzone …


Copyright © wmzdz.pl Projekt i wykonanie: Estymo - strony www OlsztynEstymo